Календарь

«    Февраль 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728   Популярное

» » Экзамены/зачёты по философии

  Экзамены/зачёты по философии


  Проф. Дулуман Є.К.

  Перелік питань,

  що їх пропонується  студентам другого курсу груп ДА та КА

  факультету ІПСА   НТУУ -  «Київський політехнічний інститут»

  для атестації з курсу «Філософія»

  за  2009 – 2010 навчальний рік 

   

  Розділ перший.

  Філософія як світогляд і навчальна дисципліна.

  01.Світогляд як одна з найважливіших ознак і особливостей людини.

       Структура світоглядного бачення.

  02.Ідеї та ідеали і їх роль в світогляді.

  03.Смисложиттєві ідеали в філософському світогляді.

  04.Функції світогляду.

  05.Основні етапи еволюції світогляду.

  06.Філософія як світогляд і форма суспільної свідомості.

  07.Зміст, розділи та мета вивчення курсу філософії.

  08.Розмаїтість філософської думки та змістовні підстави для її класифікації.

  09.Філософія в системі типу культури. Китайська філософія.

  10.Філософія в системі типу культури. Індійська філософія.

  11. Філософія в системі типу культури Антична філософія.

   

  Розділ другий.

  Філософія в історії і в системі типу культури

   

  Антична філософія

  12.Антична філософія як початок і джерело європейської філософської

       думки.

  13.Давньогрецькі гілікійці про матеріальні основи (стихії) світу.

  14.Діалектика і метафізика в античній філософії.

  15.Античний ідеалізм та матеріалізм.

  16.Гносеологічні проблеми в античній філософії: Протагор, Демокрит,

       Платон, скептицизм, епікурейці.

  17.Античні філософі про релігію і віру в Бога.

  18.Стоїцизм і його система філософії.

  19.Занепад,  кінець,  відродження і завершення проблем античної філософії.

   

  Філософія Середньовіччя і Відродження.

  20.Соціальні та духовно-ідеологічні умови існування та функціонування

       філософської думки в умовах Середньовіччя.

  21.Ставлення християнства до філософії.

  23. Патристика як розрив історії філософської думки і початок схоластики.

  24.Богословсько-філософська творчість (Аврелія)Августина Блаженного та

       Фоми Аквінського.

  25.Досягнення мислителів Середньовіччя: Роджер Бєкон, Дунс Скотт,

       Раймонвд Луллій, Уїльям Оккам.

   

   Філософія доби Відродження.

  26. Історичні та ідеологічні передумови  Відродження.

  27. Особливості культури та світогляду доби Відродження.

  28.Особливості філософської думки діячів епохи Відродження.

  29.Гуманізм і гуманісти епохи  Відродження.

  30.Гуманістичні та натурфілософські погляди діячів епожи Відродження.

  31.Науки, що беруть свій початок в добі Відродження.

  32.Життя і творчість Монтеня.

   

  Філософія Нового часу.

  33.Новий час яка історична епоха.

  34.Місце проблем пізнання та методів дослідження в філософії Френсіса

       Бекона.

  35.Постановка і вирішення проблем пізнання у філософії Рене Декарта

  36.Філософія Томаса Гоббса.

  37.Філософія Бенедикта Спінози.

  38.Філософія Джона Локка.

  39.Філософія Готфріда Лейбніця.

  40.Філософія Давида Юма.

   

  Німецька класична філософія.

  41.Умови формування, ідейні джерела та місце німецької філософської думки

        в історії європейської філософської думки.

  42.Філософія Імануїла Канта

  43.Філософія Йогана Готлиба Фіхте.

  44.Філосоія Йосипа Вільгельма Шеллінга.

  45.Філософія Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля.

  46.Філософія Людвіга Андреаса Фейєрбаха.

  47.Філософія Карла Маркса.

  48. Маркс, марксизм і доля філософії Маркса.

   

  Розділ третій.

   

  Головні проблеми і розділи філософських знань.

   

  1. ОНТОЛОГІЯ

  49.Проблеми доказовості та завершеності в системі філософії. Буття як

       відправний пункт філософствування.

  50.Категорія „Буття” в системі філософської думки.

  51. Онтологія як наука про Буття.

  52.Логічні характеристики Буття. Буття і Ніщо.

  53.Складові Буття. Зміст понять і категорій „Матерія” і „Дух”.

  54.”Рух” категорій від Буття до реальної дійсності (За схемою Гегеля).

  55.Матеріалізм і матеріалісти. Ідеалізм та ідеалісти.

   

  2. ГНОСЕОЛОГІЯ

  56.Гносеологія (Теорія пізнання. Епістемологія) як філософське вчення про

       пізнання.

  57.Проблеми пізнання в різних типах світогляду: наївний реалізм, міфологія,

       релігія.

  58. Гносеологічні проблеми в античній філософії: Протагор, Демокрит,

       Платон, скептицизм, епікурейці.

  59.Дискусії про універсалії в філософії середньовіччя: реалізм, номіналізм,

       концептуалізм.

  60.Аспекти вирішення гносеологічних проблем  філософським раціоналізмом

                                  та сенсуалізмом.

  61.Місце та зміст гносеології в марксистській філософії.

  62.Свідомість як вища форма відображення дійсності.

  63.Свідомість як продукт кори головних півкуль та мовлення.

  64.Походження свідомості.

  65.Дух як продукт мислення. Параметри духу.

  65.Місце і роль мови у визначенні специфіки життєдіяльності людини і  

       суспільства.

  66.Свідомість, пізнання, знання.

  67.Форми і методи пізнання.

  68.Істина, її філософське розуміння та критерії.

   

  3. ДІАЛЕКТИКА І МЕТАФІЗИКА

  69.Категорії як форми філософського осягнення і відображення дійсності.

                            Категорії в історії філософської думки.

  70.Філософські категорії універсальних зв’язків, детермінації, структури.

  71.Об’єктивна і суб’єктивна зумовленість діалектичного і метафізичного способу  філософського осягнення світу.

  72. Метафізика та її розуміння в історії філософської думки.

  73.Діалектика в історії розвитку філософської думки.

  74.Основні закони діалектики.

   

  4. ФІЛОСОФІЯ ПРИРОДИ

  75.Природа і природне в світоглядному та науковому баченні. Закони постійності.

  76.Біблійні та богословські погляді на природу. Креаціонізм. Геоцентризм та

            антропоцентризм. Закони природи і чудеса. Есхатологія.

  77.Проблеми природи в історії філософської думки.  Натурфілософія.

  78.Сучасні науково-філософські проблеми природознавства. Походження, становлення та кінець Всесвіту. Просторові та часові параметри дійсності.

  79. Сучасні науково-філософські проблеми природознавства. Структурні

         рівні організації матерії в природі. Хаос і доцільність в природі;

          революція і синергетика.

  80. Бог, Ідея бога і Природа в історії філософської думки.

   

  5. ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ

  81.Від людини як аксіоми – до людини як загадки: людина в баченні самої себе.

  82.Проблема людини в релігійному світогляді.

  83.Проблема людини в історії розвитку філософської думки.

  84.Структура природи людини.

  85.Духовно особиста природа людини.

  86.Природа людини і смисл її життя.

  87.Реалізація смислу життя людини.

   

  6. ФІЛОСОФСЬКА СОЦІОЛОГІЯ

  88.Суспільство як предмет філософського осягнення. Особливості матеріалістичного

                                та ідеалістичного бачення суспільства.

  89.Суспільство в релігійному баченні.

  90.Проблеми суспільства в історії розвитку європейської філософської думки:

  91.Сучасні філософські та соціологічні концепції суспільства

  92.Науково-матеріалістичних підхід по пізнання суспільства. Історичний матеріалізм.

  93.Визначення та складові суспільства.

  94.Основні філософські категорії методології наукового пізнання явищ суспільного життя:

                     г) Праця, її функції і значення для людини і суспільства.

  д) Додаткова вартість і міра експлуатації праці.

  в) Базис і надбудова.

  95. Основні філософські категорії методології наукового пізнання

         явищ суспільного життя:

  а) Спосіб виробництва і суспільно-економічна формація.

  б) Продуктивні сили і виробничі відносини.

  95.Кризові явища сучасного суспільства і похідні цих явищ.

   

  7. ФІЛОСОФІЯ ДУХОВНОГО ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА

  96.Суспільна свідомість у філософському баченні.

  97.Аспекти прояву та теоретичного аналізу суспільної свідомості.

  98.Мораль в системі форм суспільної свідомості.

  99.Мистецтво в системі форм суспільної свідомості.

  100.Релігія в системі форм суспільної свідомості.

  101.Політика і право в системі форм суспільної свідомості.

  102.Філософія в системі форм суспільної свідомості.

  103.Наука в системі форм суспільної свідомості.

  104..Культура духовна і матеріальна. Ментальність.

   

  8.ФІЛОСОФСЬКІ КАТЕГОРІЇ

           А.

  Абстракція.

  Абсурд.

  Агностицизм.

  Адекватний.

  Аксіома.

  Альтруїзм.

  Аналіз і синтез.

  Аналогія.

  Анігіляція.

  Антиномія

  Античастинки.

  Антропогенез.

  Апейрон.

  Апперцепція.

  Апріорі і апостеріорі.

  Асоціація.

  Астрологія

  Атараксія

  Атеїзм.

  Атом.

  Атрибут.

  Афект.

              Б.

  Базис і надбудова.

  Біогеоценоз.

  Біхевіоризм

  Благо.

  Богослов’я.

  Брахман.

  Буття.

              В.

  Веди.

  Верифікація.

  Взаємозвязок.

  Виробничі відносини.

  Відносна істина.

  Відносності теорія.

  Відображення.

  Відродження (Ренесанс).

  Відчуття.

  Віра.

  Вірогідність.

  Віталізм.

  Вічна істина.

  Вічність.

             

  Волюнтаризм

  Воля.

  Вульгарний матеріалізм.

               Г.

  Галактика.

  Гедонізм і аскетизм.

  Генетичний метод.

  Герменевтика.

  Гідність.

  Гносеологія.

  Гіпотеза.

  Гуманізм.

   

           Д.

  Дедукція.

  Деїзм.

  Деміург.

  Демократія.

  Дефініція.

  Дилема.

  Дискурс.

   

   

   

                      Д.

  Діалектика.

  Діалектичний матеріалізм.

  Добро і зло.

  Доброчесність.

  Догматизм.

  Доцільність.

  Дуалізм.

  Дух.

   

                    Е.

  Евдемонізм.

  Еволюція.

  Егоїзм.

  Екзистенціалізм.

  Еклектизм.

  Елемент.

  (Еліта)

  Емоції.

  Емпіризм.

  Ентелехія.

  Ентропія.

  Епікуреїзм.

  Евристика.

  (Ескапізм)

  Естетика.

  Есхатологія.

  Етика.

  Етноцентризм.

   

                 Є.

  Євангеліє.

  Євгеніка.

   

          Ж.

  Життя.

   

              З.

  Заблудження.

  Закон.

  Закономірність.

  Засоби виробництва.

  Здоровий глузд.

  Зміст і форма.

   

                І.

  Ідеал.

  Ідеалізм.

  Ідеальне.

  Ідеологія.

  Ідея.

  Ілюзія.

  Іманентне і трансцендентне.

  Індетермінізм.

  Індивідуалізм.

  Індукція.

  Інобуття.

  Інстинкт.

  Інтелект.

  Інтелігенція.

  (Інтелігібельний)

  (Інтерес)

  Інтерпретація.

  Інтуїтивізм.

  Інтуїція.

  Інформація.

  Ірраціоналізм.

  Істина.

  Історичний матеріалізм.

   

             К.

  Капітал.

  Категорії.

  Каузальність.

  (Квієтизм)

  Кількість і якість.

  Класифікація.

  Клерикалізм.

  Колективізм.

  Комунізм.

  Конкретність істини.

  (Концепт і денотат)

  Концептуалізм.

  Космогонія.

  (Космологічні парадокси)

  Космологія.

  Космос.

  Креаціонізм.

  Критерій істини.

  Культура.

   

                Л.

  (Ламаркізм)

  Логіка.

  Логос.

  Людина.

   

             М.

  Мальтузіанство.

  Марксизм-ленінізм.

  Матеріалізм.

  Матерія.

  Метафізика.

  Метод.

  Методологія.

  Мислення.

  Мистецтво.

  Міра.

  Містицизм.

  Міфологія.

  Мова.

  (Модальність)

  Моделювання.

  Модус.

  Можливість і дійсність.

  Мораль.

  Мотив.

   

             Н.

  Наївний реалізм.

  Натуралізм.

  Натурфілософія.

  Наука.

  (Наукова картина світу)

  Несвідоме.

  Нігілізм.

  Номіналізм.

  Ноосфера.

  Ноумен.

  Нус.

   

           О.

  Об’єкт і суб’єкт.

  Об’єктивізм.

  Об’єктивна істина.

   

   

   

   

   

   

               О.

  Обєктивний ідеалізм

  Обов’язок.

  Образ пізнавальний.

  Обскурантизм.

  Обсяг і зміст понять.

  Одиничне, особливе, загальне.

  Одкровення.

  (Окультизм)

  Онтологія.

  Оптимізм і песимізм.

  Опредмечення, розпредмечення

  (Організм)

  Основне питання філософії.

   

                П.

  Панлогізм.

  Панпсихізм.

  Пантеїзм.

  Парадокс.

  Патристика.

  (Персоналізм)

  Песимізм і оптимізм.

  Підсвідоме.

  Підстава і наслідок.

  Пізнання.

  Пізнання теорія.

  Платонізм.

  Плюралізм

  (Поведінка)

  (Погранична ситуація)

  Позитивізм.

  Політеїзм і монотеїзм.

  Політика.

  Політична економія.

  Поняття.

  Поступовість і стрибок.

  (Потреба).

  Почуття.

  Право.

  Практика.

  Праця.

  (Предикат)

  Предмет.

  Преформізм.

  (Принцип)

  Природа.

  Природжені ідеї.

  Причина і наслідок.

  Причинність (каузальність)

  Провіденціалізм.

  Прогнозування.

  Прогрес і регрес.

  Продуктивні сили.

  Пропедевтика.

  (Просвітництво)

  Протилежність.

  Протиріччя.

  Протяжність (в просторі).

  Процес.

  Психіка.

  Психологія.

   

   

             Р.

  Раціоналізм.

  Реалізм.

  Реальність.

  Революція.

  Релігія.

  Релятивізм.

  (Рефлексія у філософії)

  (Рефлексологія)

  Речовина.

  Розвиток

  Рух.

   

   

             С.

  Самосвідомість.

  Свідомість.

  Світогляд.

  Свобода волі.

  Свобода і необхідність.

  Сенсуалізм.

  Силогізм.

  Символ віри.

  Синтез і аналіз.

  Система.

  Систематизація.

  Скептицизм.

  Смисл.

  Совість.

  Соліпсизм.

  Софізм.

  Софісти.

  Софістика.

  Соціалізація особи.

  Соціальний дарвінізм.

  Соціологія.

  Спосіб виробництва.

  Спостереження.

  Сприйняття.

  Суб’єкт і об’єкт (в

                           філософії)

  Суб’єктивізм.

  Суб’єктивний ідеалізм.

  Субстанція.

  Судження.

  Суспільство.

  Сутність і явище.

  Схоластика.

  Сцієнтизм.

   

   

            Т.

  Tabula rasa.

  Творчість.

  Теїзм.

  Телеологія.

  Темперамент.

  Тенденція.

  Теологія.

  Теорія.

  (Теософія)

  Тотожність і відмінність.

  (Трансформізм)

  Трансцендентальний.

  Трансцендентний.

   

   

            У.

  Узагальнення.

  Умова.

  Умовивід.

  Універсалії.

  Універсам.

  Уявлення.

   

   

   

   

   

              Ф.

  Факт.

  (Факторна теорія в соц-гії)

  Фальсифікації принцип.

  Фантазія.

  Феномен і ноумен.

  Феноменологія.

  Фідеїзм.

  (Філогенез і онтогенез)

  Філософія.

  Філософська антропологія.

  Філософія природознавства.

  Фіналізм

  Форми мислення.

  Форми суспільної свідомості.

  Футурологія.

   

   

            Х.

  Хіліазм.

  (Холізм)

  Християнство.

   

   

           Ц.

  Цивілізація.

  (Цілепокладання)

  Цілісність.

  Цінність.

   

            Ч.

  Частина і ціле.

  Честь.

              Щ.

  Щастя.

   

               Я.

  „Я” у філософії.

  Якість і кількість.

   

     Другие новости по теме:

 • Философские категории
 • Теми студентских рефератів
 • Темы рефератов по философии
 • Реферат студента
 • Метафизика и диалектика. Черновик


  • Комментарии (0):

     Оставить комментарий:

    • Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
     • Ваше Имя:

     • Ваш E-Mail: